News

Har du kontroll på risikoen?

2014-06-18

Hagland Finans var i sommer representert i et bilag til Finansavisen som omhandlet risikostyring, der Haglands Paal W. Aanensen var invitert med i ekspertpanelet. Her gjengir vi hans råd knyttet til finansiell risikostyring.

1. Hvilke mener du er de største truslene og utfordringene som norske bedrifter møter per dags dato og hva er dine beste tips for å unngå dem?
Blant våre regnskaps- og rådgivningskunder er hovedvekten små og mellomstore bedrifter som opererer i et lokalt marked. For disse bedriftene blir den største utfordringen antagelig å tilpasse seg en periode med lavere vekst enn tidligere. I slike tider kan motpartsrisikoen bli tydeligere, dvs. i hvilken grad bedriftens kunder og leverandører er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Det bedriften selv kan gjøre i denne sammenheng, er å skaffe seg oversikt over sin motpartsrisiko og iverksette tiltak der det er nødvendig. Det mest avgjørende er å ha kontroll på likviditetssituasjonen.

2. Hva er de beste tiltakene en bedrift kan gjøre for å sikre god risikostyring både internt og eksternt?
For det første må man systematisk kartlegge hva som er de viktigste risikofaktorene. Deretter er det viktig å ha en relevant og tilstrekkelig løpende rapportering – og aktivt bruke disse rapportene i styring av virksomheten. Risikostyring og lønnsomhetsrapportering er to sider av samme sak. En del mindre og mellomstore bedrifter må aktivt benytte seg av kompetansen til eksterne, eksempelvis regnskapsfører, revisor og andre. De rent finansielle risikoene, som valuta- og renterisiko, er som regel relativt enkle å avdekke, men området preges av det som for mange er ukjente begreper.

3. Hvordan synes du norske bedrifter generelt sett håndterer sin risikosituasjon i dag, og hvordan er det sett i et internasjonalt perspektiv?
Generelt har risikostyring som område kommet høyere på agendaen etter finanskrisen. Det sies gjerne at en del norske bedrifter som har lyktes internasjonalt har en voldsom risikovilje. Jeg tror nok den risikoviljen går hånd i hånd med risikostyring – og om den ikke er veldig formalisert, er det kanskje bare et sunnhetstegn. Det sitter i ryggmargen hos mange. Samtidig er det utvilsomt mange som kan bli bedre, særlig mindre bedrifter. Det handler blant annet om tilstrekkelig kompetanse. En enkelt bedriftsleder kan ikke være god på alt. Da gjelder det å kunne benytte andre, f.eks. en uavhengig rådgiver.

Paal W. Aanensen er ansvarlig for finans og forretningsutvikling i Hagland, og har lang erfaring innenfor finansiell risikostyring, senest som Senior Risk Advisor i Nordea Markets. Tidligere har han blant annet vært seniorrådgiver i KPMG Advisory, kundeansvarlig og kredittanalytiker i Nordea Banks shipping-avdeling, og analytiker innen finans og risikostyring i Storebrand. Paal er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har i tillegg en MBA i Finans fra Norges Handelshøyskole som gir rett til å benytte tittelen Autorisert Finansanalytiker (AFA/CFA).

Her kan du se hele bilaget:

Last ned pdf.